Geeta Shahi

Photos Of Geeta Shahi
Random Selections

Usha Khadgi

Usha Poudel

Uttam Pradhan

WilsonBikram Rai