Biraj Bhatta

Photos Of Biraj Bhatta
Random Selections

Prakash Thapa

Prasamsha Waiba

Prasidhikka Rayamajhi

Premdhoj Pradhan